№ 1(17) 2019

№ 2(14) 2018.jpg

Neftyanaya Provintsiya Journal

No.2(14),2018

Date of publication: 04 Oct. 2018​

Amount of data: 7,33 МB

SELECTING OPTIMAL PROCEDURE OF CLUSTERING DATA FROM GEOMECHANICAL MODELING FOR HYDRAULIC FRACTURING DESIGN

Pavlyukov N.A., Pavlov V.A., Melikov R.F., Ptashnyi A.V., Polyakov D.A., Samoilov M.I., Prokhorov A.V., Korolev A.Yu., Shakirov R.R.

DOI https://doi.org/10.25689/NP.2018.2.88-99

С.88-99

 С.122-134