ХЕДДЕР-АНГЛ-новый.jpg

Neftyanaya Provintsiya 
No.2(30),2022

Deposition, epigenesis, and hydrocarbon generation potential of Paleozoic sediments in South-Salyukinskaya area

T.A. Ryazanova, N.P. Devytka, V.V. Markov, I.G. Pavlutkin

DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2022.2.1-18

PP.1-18

Download article

Adobe_PDF_Icon.png
 
 

Abstract

Comprehensive analysis of sedimentation environment of the South-Salyukinskaya area, epigenesis of the Paleozoic rocks, and hydrocarbon generation potential of the dispersed organic matter has been performed. A representative collection of rock samples dated to the Ordovician, the Silurian, and the Devonian was studied. Analyses using present-day technologies including pyrolytic, petrographic, and electron-microscopic methods, were carried out. Extent of dispersed organic matter in rocks, its catagenetic maturity, and hydrocarbon generation potential were evaluated.

Key words:

sedimentation environment; Paleozoic rocks; dispersed organic matter; generation potential

References

  1. Vinogradova T.L., Chakhmakhchev V.A., Agafonova Z.G., et al. Uglevodorodnye i geteroatomnye soedineniya – pokazateli termicheskoi zrelosti organicheskogo veshchestva porod i naftidov [Hydrocarbon and heteroatomic compounds as indicators of thermal maturity of organic matter and naftides]. Geologiya Nefti i Gaza [Oil and Gas Geology]. 2001, No. 6. pp. 49-55. (in Russian)

  2. Galimov E.M. Priroda biologicheskogo fraktsionirovaniya izotopov [Nature of biological isotopic fractionation]. Moscow: Nauka Publ. 1981. 247 p. (in Russian)

  3. Ekhlakov Yu.A., Gorbachev V.I., Karasyova T.V., Bogatsky V.I., et al. Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost glubokozalegayushchikh otlozheniy Timano-Pechorskoi neftegazonosnoi provintsii (po rezultatam issledovaniya Timano-Pechorskoi glubokoi i Kolvinskoiparametricheskoi skvazhin) [Geology and hydrocarbon potential of deep formations of Timan-Pechora petroleum province by results of Timan-Pechora and Kolvinskaya deep parametric wells’ surveys]. Perm: KamNIIKIGS. 2020. 330 p. (in Russian)

  4. Goncharov I.V., Kharin V.S. Ispolzovanie piroliza v inertnoi atmosfere pri issledovanii organicheskogo veshchestva porod [Use of pyrolysis in inert atmosphere to study rock organic matter]. Problemy Nefti i Gaza Tyumeni [Tyumen Oil and Gas Problems]. 1982, No. 56. pp. 8-10. (in Russian)

  5. Kotik O.S. Tipy organicheskogo veshchestva i generatsionnyi potentsial permskikh uglenosnykh otlozheniy Kosyu-Rogovskoi vpadiny [Types of organic matter and generation potential of the Permian Carboniferous formations of Kosyu-Rogovskaya deep]. Author's PhD thesis (Geol. and Mineral.). Syktyvkar: 2017. p. 17 (22 p). (in Russian)

Authors

T.A. Ryazanova, Ph.D., Geochemistry expert, Tyumen Petroleum Research Center

42, Maxim Gorky st, Tyumen, 625002, Russian Federation

E-mail: taryazanova@tnnc.rosneft.ru

 

N.P. Devytka, Head of Department, Tyumen Petroleum Research Center

42, Maxim Gorky st, Tyumen, 625002, Russian Federation

E-mail: NPDevytka@tnnc.rosneft.ru

 

V.V. Markov, Chief Specialist, Tyumen Petroleum Research Center

42, Maxim Gorky st, Tyumen, 625002, Russian Federation

E-mail: vvmarkov@tnnc.rosneft.ru

 

I.G. Pavlutkin, Leading specialist, Tyumen Petroleum Research Center

42, Maxim Gorky st, Tyumen, 625002, Russian Federation

E-mail: igpavlutkin@tnnc.rosneft.ru

For citation:

T.A. Ryazanova, N.P. Devytka, V.V. Markov, I.G. Pavlutkin Formirovanie i jepigenez paleozojskih porod Juzhno-Saljukinskoj ploshhadi, ih potencial k generacii uglevodorodov [Deposition, epigenesis, and hydrocarbon generation potential of Paleozoic sediments in South-Salyukinskaya area]. Neftyanaya Provintsiya, No. 2(30), 2022. pp. 1-18. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2022.2.1-18. EDN BHRCCW (in Russian)

 
 
 

   © T.A. Ryazanova, N.P. Devytka, V.V. Markov, I.G. Pavlutkin, 2022
       This is an open access article under the Creative Commons Attribution 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)