ХЕДДЕР-АНГЛ-новый.jpg

Neftyanaya Provintsiya 

No.4(20),2019

SUBSTANTIATION OF A REASONABLE DEVELOPMENT SCENARIO FOR CARBONATE OIL RESERVOIRS

I.М. Bakirov, A.F. Yartiev, I.I. Bakirov, M.N. Khanipov

DOI https://doi.org/10.25689/NP.2019.4.105-116

PP.105-116

Download article

Adobe_PDF_Icon.png
 
 

Abstract

To substantiate the optimum development scenario the paper presents analysis of actual well performance data from wells drilled as part of slim-hole infill drilling project in the Bashkirian stage of Vishnevo-Polyanskoye field followed by reservoir simulations and economic estimates.

Key words:

waterflooding, oil recovery factor, well spacing, infill drilling project, slim holes, development scenario, production decline curve, fracture closure pressure, critical deformation pressure, overburden pressure.

References

 

  1. Bakirov А.I. Tekhnologii razrabotki karbonatnykh kollektorov na osnove zavodneniya [Waterflood-based technologies for development of carbonate reservoirs]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2017, No. 10, pp. 27-31. (in Russian)

  2. Bakirov А.I., Muzalevskaya N.V., Bakirov I.I. Sposob razrabotki zalezhi nefti v karbonatnykh kollektorakh [Method for development of oil deposit in carbonate reservoirs]. RF Patent No. 2597305, appl. 13.08.15; publ. 10.09.16, Bull. No. 25.

  3. Bakirov А.I., Muzalevskaya N.V., Bakirov I.I. Sposob razrabotki zalezhi nefti v karbonatnykh kollektorakh [Method for development of oil deposit in carbonate reservoirs]. RF Patent No.2623409, appl. 27.07.16; publ.26.06.17, Bull No. 18. (in Russian)

  4. Yartiev А.F. Ekonomicheskaya otsenka proektnykh resheniy innovatsionnoinvestitsionnykh vlozheniy dlya neftyanoy promyshlennosti [Economic assessment of design solutions of innovation investments for oil industry]. Moscow: VNIIOENG, 2011, 230 p.

Authors

I.M. Bakirov, Dr.Sc., TatNIPIneft Institute – PJSC TATNEFT

40, M.Djalil st., Bugulma, 423326, Russia Federation

E-mail: bakirov@tatnipi.ru

A.F. Yartiev, Dr.Sc., TatNIPIneft Institute – PJSC TATNEFT

40, M.Djalil st., Bugulma, 423326, Russia Federation

E-mail: yartiev@tatnipi.ru

I.I. Bakirov, Kazan Scientific Center

38 Moskovskaya st., Kazan, 420111, Russia Federation

E-mail: bakirovii.ksc@gmail.com

M.N Khanipov, TatNIPIneft Institute – PJSC TATNEFT

40, M.Djalil st., Bugulma, 423326, Russia Federation

E-mail: hanipov@tatnipi.ru

For citation:

I.М. Bakirov, A.F. Yartiev, I.I. Bakirov, M.N. Khanipov Obosnovanie racional'nogo scenarija razburivanija zalezhej nefti v karbonatnyh kollektorah [Substantiation of a reasonable development scenario for carbonate oil reservoirs]. Neftyanaya Provintsiya, No. 4(20), 2019. pp. 105-116. https://doi.org/10.25689/NP.2019.4.105-116 (in Russian)

 
 
 

   © I.М. Bakirov, A.F. Yartiev, I.I. Bakirov, M.N. Khanipov, 2019

       This is an open access article under the Creative Commons Attribution 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)