Neftyanaya Provintsiya Journal

No.4(20),2019

SUBSTANTIATION OF A REASONABLE DEVELOPMENT SCENARIO FOR CARBONATE OIL RESERVOIRS

Bakirov I.I., Yartiev A.F., Bakirov А.I., Bakirov I.М., Khanipov M.N.

DOI https://doi.org/10.25689/NP.2019.4.105-116

PP.105-116

Download article

Adobe_PDF_Icon.png
 
 

Abstract

To substantiate the optimum development scenario the paper presents analysis of actual well performance data from wells drilled as part of slim-hole infill drilling project in the Bashkirian stage of Vishnevo-Polyanskoye field followed by reservoir simulations and economic estimates.

Key words:

waterflooding, oil recovery factor, well spacing, infill drilling project, slim holes, development scenario, production decline curve, fracture closure pressure, critical deformation pressure, overburden pressure.

References

 

1. Bakirov А.I. Tekhnologii razrabotki karbonatnykh kollektorov na osnove zavodneniya [Waterflood-based technologies for development of carbonate reservoirs]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2017, No. 10, pp. 27-31. (in Russian)

2. Bakirov А.I., Muzalevskaya N.V., Bakirov I.I. Sposob razrabotki zalezhi nefti v karbonatnykh kollektorakh [Method for development of oil deposit in carbonate reservoirs]. RF Patent No. 2597305, appl. 13.08.15; publ. 10.09.16, Bull. No. 25.

3. Bakirov А.I., Muzalevskaya N.V., Bakirov I.I. Sposob razrabotki zalezhi nefti v karbonatnykh kollektorakh [Method for development of oil deposit in carbonate reservoirs]. RF Patent No.2623409, appl. 27.07.16; publ.26.06.17, Bull No. 18. (in Russian)

4. Yartiev А.F. Ekonomicheskaya otsenka proektnykh resheniy innovatsionnoinvestitsionnykh vlozheniy dlya neftyanoy promyshlennosti [Economic assessment of design solutions of innovation investments for oil industry]. Moscow: VNIIOENG, 2011, 230 p.

Authors

Bakirov I.M., Dr.Sc., TatNIPIneft Institute – PJSC TATNEFT, Bugulma, Republic of Tatarstan, Russian Federation E-mail: bakirov@tatnipi.ru

Yartiev A.F., Dr.Sc., TatNIPIneft Institute – PJSC TATNEFT, Bugulma, Republic of Tatarstan, Russian Federation E-mail: yartiev@tatnipi.ru

Bakirov I.I., Kazan Scientific Center, Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation E-mail: bakirovii.ksc@gmail.com

Khanipov M.N, TatNIPIneft Institute – PJSC TATNEFT, Bugulma, Republic of Tatarstan, Russian Federation E-mail: hanipov@tatnipi.ru

For citation:

I.I. Bakirov, A.F. Yartiev, А.I. Bakirov, I.М. Bakirov, M.N. Khanipov Obosnovanie racional'nogo scenarija razburivanija zalezhej nefti v karbonatnyh kollektorah [Substantiation of a reasonable development scenario for carbonate oil reservoirs]. Neftyanaya Provintsiya, No. 4(20), 2019. pp. 105-116. https://doi.org/10.25689/NP.2019.4.105-116 (in Russian)